In Progress
Lesson 1, Topic 258
In Progress

VRay 5 | Your Scene After Live Session 03

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI SAU BUỔI LIVE SESSION 03

  1. SAU KHI CÁC BẠN ĐÃ HỌC XONG BUỔI LIVE SESSION 03 VỪA RỒI, BẠN HÃY TỈA LẠI FILE 3DSMAX CỦA BÀI CUỐI KHOÁ THEO FEEDBACK CỦA GIẢNG VIÊN.
  2. DÙNG KIẾN THỨC CỦA BUỔI LIVE 03 NÀY ĐỂ HOÀN THIỆN THEO YÊU CẦU CỦA SECTION C ĐÓ LÀ THIẾT LẬP PHẦN FRAMING CHO TẤT CẢ CAMERAS.
  3. KHI BẠN ĐàTHIẾT LẬP PHẦN FRAMING CHO TẤT CẢ CAMERAS THÌ HÃY TIẾN HÀNH IPR WORKFLOW VỚI VRAY SUN VÀ VRAY SKY NHƯ HƯỚNG DẪN TRONG LIVE SESSION 03. LƯU CÁC HÌNH ĐÓ LẠI, VÀ UPLOAD LÊN ASSIGNMENT NÀY ĐỂ MENTOR KIỂM TRA.
  4. SAU ĐÓ, BẠN HÃY ỐP VẬT LIỆU CƠ BẢN THEO MENTOR HƯỚNG DẪN ĐỂ BÀI CUỐI KHÓA CÓ TƯƠNG ĐỐI VỀ VẬT LIỆU. SCREENSHOT VÀ UPLOAD LÊN COMMENT CỦA ASSIGNMENT ĐỂ MENTOR KIỂM TRA.
  5. MENTOR SẼ FEEDBACK CHO BẠN ĐỂ BẠN HOÀN THIỆN TỐT HƠN CHO BÀI CUỐI KHOÁ ĐỒNG THỜI SẼ APPROVE CHO BẠN QUA SECTION TIẾP THEO ĐỂ HỌC.

Responses