In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

Practice – Intern 03 | Quan Ly File 3dsmax Cho Teamwork

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bên dưới là các bước thực hành cho bài Quản Lý File cho teamwork, các bạn đọc kỹ và thực hiện từng bước nhé.

YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP

  1. Dùng hai File 3dsmax đã được cung cấp và hoàn thành trước đó để thực hành phần quản lý File cho teamwork.
  2. Tạo ra hệ thống Layer hoàn chỉnh và phù hợp với các File bài tập.
  3. Sử dụng phương pháp Xref Scene để quản lý File cho nhẹ và tiện theo hướng dẫn của Mentor trước đó.
  4. Sau khi hoàn thành xong 3 bước, Screenshot màn hình lại các phần nội dung đã làm và Upload lên Assignment bên  dưới.
  5. Tiếp tục Upload Link Drive đã quản lý tất cả các File 3dsmax.

Responses