In Progress
Lesson 1 of 0
In Progress

Bài Tập – Import & Optimize 3dsmax File

Nội dung bài tập :

  • Bao gồm 02 bài tập với trình tự thực hiện được mô tả như bên dưới
  • Link download file bài tập : 

Hình thức nộp bài :

  • Up load bằng công cụ ” Upload Assignment” bên dưới.
  • Mỗi Bài tập tương ứng 1 file zip, mỗi file zip bao gồm file 3dsmax & toàn bộ asset.
  • Upload thêm Screenshot tương ứng với mỗi bài tập theo quy cách : Zoom-fit toàn bộ công trình ở góc nhìn Perspective, ảnh chụp bao gồm cả các layer đã quản lý.
  • Sau khi Nộp bài thì sẽ có quá trình nhận xét & Sửa bài, nhấp vào từng Assignment đã Upload để xem nhận xét và sửa bài nộp lại nếu chưa đạt yêu cầu.
  • Sau khi tất cả các bài tập được hoàn thành đạt yêu cầu, sẽ được Approved và chấm điểm để qua học phần tiếp theo

Mọi người cố gắng lên nhé. Nếu có thắc mắc thì comment trực tiếp tại từng bài học để được giải đáp, không comment câu hỏi ở phần bài tập.

APARTMENT

Bài tập 01

Bước 01

Xử lý file Su

Bước 02

Import vào 3dsmax

Bước 03

Hệ thống lại trên Layer

LD HOUSE

Bài tập 02

Bước 01

Xử lý file Revit

Bước 02

Import vào 3dsmax

Bước 03

Hệ thống lại trên Layer

Bước 04

Merge thư viện

Responses