Cover – HOUSE OF KANDO by Trần Minh


STEP 1 : REF


STEP 2 : PHÂN TÍCH VÀ CHUẨN BỊ KHỐI LƯỢNG – TIMELINE


STEP 3 : MODELING


STEP 4 : FRAMING – LIGHTING – RENDER TESTSTEP 5 : RENDER & POST-PRODUCTION

Responses