REVIEW #3

STUDENT’S WORK IN CHAOS VANTAGE COURSE

FEEDBACK & MENTORING FOR STUDENT'S WORK

Hello, this is a very short video that showcases the process of providing feedback and mentoring to our students as they create animations with Chaos Vantage and 3ds Max. – The English Vantage Course is a work in progress. Please stay tuned and wait for our announcement.

Teaser | Student's Work | 3d Artist Thuy Luong

LỜI NÓI ĐẦU | INTRODUCTION

Chào mọi người, bên dưới là các nội dung được trích ra từ Video Mentor sửa bài cho học viên Artist Thuy Luong trong phần kiến thức Framing & Lighting của khoá 3dsmax to Vantage tại Boc Academy. 

Ở bài cuối khoá này, Luong đã chuẩn bị một File 3dsmax và Corona, sau đó xuất sang V-Ray và Import vào Vantage. Với Corona, thì học viên sẽ không tránh khỏi các bất lợi về việc không được Vantage hỗ trợ, nên trong quá trình Convert sang V-ray sẽ gặp các vấn đề liên đến vật liệu ( chủ yếu ), và nhờ dựa vào quy trình mà học viên được đào tạo tại Boc Academy thông qua khoá Playing Games With Vantage, Luong đã có thể chuyển File qua dễ dàng và xây dựng được File Vantage rất tốt. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất mà Luogn gặp phải là phần kiến thức Art Direction bao gồm Framing và Lighting của bạn đang có nhiều vấn đề. Và đó là klis do vì sao Mentor phải sửa và góp ý rất nhiều để bạn hoàn thiện dần cho bài cuối khoá. 

Trong khoá học 3dsmax to Vantage, các bạn sẽ được hướng dẫn tận tình và chi tiết các kiến thức Framing & Composition, cùng với Lighting & Shading để có một cái nhìn tổng quan về cách chúng ta quản lý các thông số trong Chaos Vantage để có thể đạt được hiệu ứng ánh sáng như mong muốn. Từ đó, sẽ phục vụ cho việc xây dựng Art Direction cho bài cuối khoá cũng như công việc của các bạn.

Hello everyone, below are the excerpts from the Mentor’s video feedback for student Thuy Luong in the Framing & Lighting knowledge section of the 3dsmax to Vantage course at Boc Academy.

In the final exam of this course, Luong has prepared a 3dsmax file with Corona and then exported it to V-Ray and imported it into Vantage. With Corona, the student inevitably encountered some limitations due to Vantage not fully supporting Corona materials. Therefore, during the conversion process to V-Ray, there were issues primarily related to materials and lights, etc. Thanks to the training provided at Boc Academy through the Playing Games With Vantage course, Luong was able to easily transfer the file and build a good Vantage file. However, the biggest challenge Luong faced was in the area of Art Direction, specifically Framing and Lighting, which had several issues. That is why the Mentor had to make many Feedbacks to correct and provide guidance to help improve Luong’s final exam.

In the 3dsmax to Vantage course, you will receive thorough and detailed instructions on Framing & Composition, as well as Lighting & Shading, to gain an overall understanding of how to manage the parameters in Chaos Vantage to achieve the desired lighting effects. This will serve the purpose of building the Art Direction for the final exam as well as your own professional work.