Privacy Policy

Chính sách quyền riêng tư

  • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin của bạn nhằm quảng bá các khóa học của chúng tôi đến bạn, đo lường và nâng cao chất lượng các khóa học.
  • Chúng tôi sẽ không chia sẻ, cung cấp thông tin của bạn với bất cứ đơn vị nào khác ngoài BOC.