STEP 1 : REF


STEP 2 : PHÂN TÍCH VÀ CHUẨN BỊ KHỐI LƯỢNG – TIMELINE

STEP 3 : MODELING

STEP 4 : FRAMING – LIGHTING – RENDER TEST

STEP 5 : RENDER & POST-PRODUCTION