ASSEMBLY TOOL

Giới thiệu về  Assembly Tool

 

Assembly Tool is a massive set of useful scripts and tools gathered in one place! It is a real friend and permanent assistant in artists’ daily work, which can help to work faster, more efficiently, and more productive! Assembly Tool can help to optimize many areas of 3ds Max workflows, accelerate the performance of your work in 3ds Max in general and make it much easier and more fun!”

Assembly Tool là một Plug-In tập hợp rất nhiều các tập lệnh và công cụ hữu ích lại với nhau. Đối với 3d Artist và các bạn sinh viên đang sử dụng 3dsmax thì Assembly Tool sẽ là một người bạn thực sự và trợ lý thường trực trong công việc hàng ngày. Nó có thể giúp làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và năng suất hơn! Assembly Tool có thể giúp tối ưu hóa nhiều lĩnh vực khi làm việc trên nền tảng 3ds Max, tăng tốc hiệu suất công việc của bạn nói chung và làm cho nó dễ dàng và thú vị hơn nhiều!

————————————————————
“Assembly Tool contains a huge number of tools for: smart transformation and manipulation of objects, faster scene assembling, modeling and unwrapping, work with textures and materials, batch renaming of objects and materials, work with layers, groups, pivot points, scene management, objects painting, scattering, array, randomization, optimization, physics – all this is only a small part of the Assembly Tool functionality.”

Assembly Tool chứa một số lượng lớn các công cụ để: smart transformation and manipulation of objects, faster scene assembling, modeling and unwrapping, work with textures and materials, batch renaming of objects and materials, work with layers, groups, pivot points, scene management, objects painting, scattering, array, randomization, optimization, physics  – tất cả đây chỉ là một phần nhỏ trong các chức năng của Assembly Tool. Các bạn khi sử dụng sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị khi kết hợp các tính năng lại với nhau. Tự mỗi người sử dụng sẽ có một workflow làm việc phù hợp dựa trên chúng.

————————————————————
Assembly Tool has been used in various areas of 3d graphics: in game development, game cinematics, and advertising, and I can highlight a lot of 3d environment scenes where I used this tool: Far Cry series, The Elder Scrolls Online, PUBG, Destiny, Halo, Love, Death & Robots by Netflix, Utopia Syndrome, as well as my personal projects.”

Công cụ Assembly đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền đồ họa 3D: trong phát triển trò chơi, điện ảnh trò chơi và quảng cáo, và Tác giả nói rằng ông có thể làm nổi bật rất nhiều cảnh môi trường 3D nơi ông sử dụng công cụ này: Far Cry series, The Elder Scrolls Online, PUBG, Destiny , Halo, Love, Death & Robots của Netflix, Utopia Syndrome, cũng như các dự án cá nhân của ông.

————————————————————
“Assembly Tool is an absolutely free tool for everyone! Almost 4 years of development to bring it to the world!”

Assembly Tool là một công cụ hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi người! Các tác giả đã cần gần 4 năm phát triển để đưa nó ra thế giới!


Made by: Andrew Averkin and Viacheslav Sutormin – Boc Academy lược dịch.

Link download: Assembly Tool

Bài viết gốc: https://www.artstation.com/artwork/8wdYQ6